فناء فی الله مدنظر عارف چیست؟

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •       فناء فی الله (که عارف می‌خواهد) چه هست؟   پاسخ حضرت استاد رمضانی : یک بیان تمثیلی مطرح میکنم و از این بیان هرچه توانستیم تبیین کنیم و شما گرفتید، همان است... از این بیشتر نمی‌شود... یک ذغال سرد را در نظر بگیرید که سیاه است و سرد؛ این ...

  نفس در بدن اثر می‌گذارد و بدن در نفس اثر می‌گذارد

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •     خواجه نصیر در کتاب شریف اوصاف الاشراف در ادامه فصل تفکر چنین  میفرماید: «معرفت نفوس و کیفیت ارتباط آن بر ابدان(1) و افعال و انفعالات هر دو از یکدیگر (2)و اسباب نقصان و کمال در هر یک (3) وو مقتضی سعادت و شقاوت عاجل و آجل ...

  تفکر در ارتباط نفس و بدن…

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •               اسب یک شخص می‌میرد، خطاب به این اسب می‌کند و می‌گوید، چه شد؟ تو که تا به حال راه میرفتی... تو که تاکنون در اختیار بودی... چه چیزی کم شد؟ پایت که هست! دستت که هست!.. چشم و گوشت هم که هست!  کله و دم تو... اعضا و ...

  تفکر در ارتباط بین نفس و بدن

 • یکشنبه - 18 اسفند 1398
 •     نفس ناطقه را بشناسیم... روح را بشناسیم... و ارتباط بین روح و نفس را بدانیم‌ این خیلی ارتباط عجیبی است؛ هیچ ارتباطی را به این ارتباط نمی‌توان تشبیه کرد‌؛ تنها چیزی که می‌شود به این تشبیه کرد: ارتباط خدا با عالم است. «مَنْ عَرَفَ نفسَه فقد عَرَفَ ربَّه» نفس ناطقه ...

  گالــــری