در آیات انفسی، انسان باید تفکر کند، و از آنها انسان پی به وجود حق ببرد و ایمان خود را تقویت کند…

و آن، اینست که انسان بدنش را، اجزای بدنش را بشناسد؛ خصوصیات اجزاء را بشناسد…

اجزاء مرکبه، اجزاء بسیطه؛ مثلا چندتا استخوان در بدن هست، خصوصیاتشان چیست؟ رگها چطوری هستند؟

اعضا، دست، پا… قوا، قوه صامعه، قوه باصره… آلات اینها(چشم، طبقات چشم، گوش، بخش‌های گوش…)

قوه ذائقه(زبان)؛ لامسه(پوست)؛ و قوه شامه که در بینی هست و سایر قوا…

اینها را شخص بشناسد…

دنیا دنیا معرفت!.. دنیا دنیا دقت!..

 

 

 

بیانات حضرت استاد در شرح کتاب اوصاف الاشراف