آیات انفسی

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •   خواجه نصیر، در مورد آیات انفسی چنین میفرماید: «و اما آیات انفس(1) و آن معرفت ابدان و انس است(3) و آن معلوم شود به علم تشریح.(3)و آن معلوم شود به علم اعضای مفرده(4) که عبارتند از عظام...»   (1)برابر آیات آفاقی (2) اینست که انسان هم بدنش را خوب ...

  فلینظر الانسان الی الطعام

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •   قرآن میفرماید: «فلینظر الانسان الی الطعام» انسان به طعامش نگاه می‌کند... بر غذا خوردنش تمرکز می‌کند و ریز می‌شود... نظر مجتهدانه می‌کند... نه نگاه فیزیکی صرف!. بعضی ها به نگاه فیزیکی صرف منصرف کردند و گفتند نگاه صرف به غذا باعث می‌شود، هضمش خوب صورت بگیرد؛ جذب خوب ...

  بی تفاوتی قساوت می‌آورد…

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •   تفاوتی نمیکند: چه از کنار آیات الهی که قرآن باشد، بگذرید مذموم است؛  و قساوت قلب می‌گیرد؛ بدون تفکر، بدون تامل، همینطور بدون تدبر، خواندن قرآن(لقلقه زبان باشد) قساوت می‌آورد و از کنار آیاتی که در وجود خودمان هست، از اینها هم بی تفاوت بگذریم، واقعاقساوت می‌آورد؛ این هم ...

  تفکر در خود؛ پی بردن به وجود حق

 • دوشنبه - 5 اسفند 1398
 •     در آیات انفسی، انسان باید تفکر کند، و از آنها انسان پی به وجود حق ببرد و ایمان خود را تقویت کند... و آن، اینست که انسان بدنش را، اجزای بدنش را بشناسد؛ خصوصیات اجزاء را بشناسد... اجزاء مرکبه، اجزاء بسیطه؛ مثلا چندتا استخوان در بدن هست، ...

  گالــــری