سیارات  با توجه به این نفوسی که دارند؛ با توجه به این مبدا حرکاتی که در این ها هست، رفتارهای گوناگونی را دارند؛

خواص!… تاثیراتی که این ها برهم دارند ، یا با هم دارند بر روی زمین …

 

سیارات چه تاثیری بر روی زمین دارند؟

شما می توانید تاثیر خورشید را که خودش یک کوکب است در آسمان بر روی زمین منکر شوید؟!

خیر؛ انرژی ، حرارت از این  ستاره به زمین می رسد؛ نحوه ی تابیدنش ابتدای طلوعش… تا وقتی که به زوال می رسد؛ وقتی که از زوال برمی گردد به طرف مغرب ، و غروب می کند و موقعی که اصلا غروب می‌کند؛ موقعی که زیر افق است؛ حالت های گوناگون، تاثیرات گوناگون، گرما ، سرما…

همچنین این فصول چهارگانه؛ یکی بهار است، یکی تابستان است، یکی پاییز است ، یکی زمستان است.

همه این ها بر اثر نحوه ی تابش خورشید بر روی زمین است که این چهار فصل را به وجود می آورد؛  گاهی از اوقات مستقیم می تابد؛ گاهی از اوقات اُریب می تابد

واین حالات گوناگونی در تابش که هست منجر به این فصول چهارگانه می شود.

 

حالا تحلیلش با توجه به هیئت جدید این است که زمین حرکتش بر اساس محوری که دارد میل دارد به زمین؛ و محورش عمودی نیست؛ بلکه مایل است؛ ۲۳ درجه تقریبا مایل است از منطقه البروج  مایل است وقتی که در کنار خورشید قرارش دهید اینطور که به صورت مستقیم باشد نمی چرخد بلکه محورش مایل است؛

دیگر این ها را در جغرافیا شما خواندید و اطلاع دارید ما بیش از این معطل نکنیم؛ این ها آثار و خواصی است که اگر فرض بفرمایید از خورشید به زمین می رسد و این همه تغییر و تغییر را حوادث در زمین به وجود می آورد..

 

 

بیانات حضرت استاد در شرح کتاب اوصاف الاشراف