ماه هم مثل سایر سیارات و خورشید، بر روی زمین تاثیراتی دارد است؛ نحوه تابیدن ماه اگر بدر باشد هلال باشد ، بین و بدر و هلال حالت هایی که است‌؛ حالت مقابله داشته باشد؛ حالت مقارنه داشته باشد ، حالت تربیع داشته باشد ، حالت تسدیس داشته باشد؛

تربیع اول باشد ، تربیع دوم باشد ، تسلیس اول باشد ، تسلیس دوم باشد تسدیس اول باشد ، تسدیس دوم باشد‌؛

این ها چیزهایی است که در علم هیئت این ها بیان می شود؛ هر حالتی حکم خاصی را دارد؛

مثلا موقعی که بدر است جذر و مد در دریاها خیلی وسط ماه که است جذر و مد محسوس است؛ جاذبه ماه طوری است که ماه، آب ها را به طرف خودش می کشد ، به اصطلاح آب های دریا بالا می آید ، وقتی که از آن حالت در بیاید افت می کند ، مینشیند ، این ها قوه جاذبه ماه است که تاثیر می گذارد؛

از ماه هم که از آن بگذریم؛ زهره ، عطارد ، مریخ ، زحل ، و سایر سیارات ، اینجا آقایان بیان کردند،تاثیرات این ها ، بعضی ها آثار سوء از خودشان به جایی می گذارند و بعضی ها آثار خوب به جا می گذارند ، که سیاره سعدمیشود؛ یکی می شود سیاره نحس؛

دوتا سیاره که هر دو نحس هستند در یک برج اگر جمع بشوند م؛ی گویند اجتماع نحسین شده؛

و اگر دو تا سیاره سعد در یک برج جمع بشوند می گویند اجتماع سعدین شده و امثال ذالک ا…

انقدر حرف و حدیث اینها است؛ مطالب است! همه این ها مایه دقت ، مایه عبرت ، کتاب وجود است!.. مطالعه ا ش انسان را آگاه می کند؛ انسان دقیق می شود.

پی به منظم این عالم میبرد، پی به نظم و انضباط این عالم پی می‌برد؛ ایمانش تقویت می شود و دیگر به راحتی تشکیک نمی کند در مبدأ؛

تشکیک نمی کند در رب العالمین، تشکیک نمی کند در آله عالم ، دینداری و او، دینداری عالمانه است… اعتقاد او اعتقاد عالمانه است

 

 

 

 

بیانات حضرت استاد رمضانی درشرح کتاب اوصاف الاشراف. جلسه ۴۱٫ فصل تفکر