تاثیرات ماه برزمین

 • یکشنبه - 4 اسفند 1398
 •           ماه هم مثل سایر سیارات و خورشید، بر روی زمین تاثیراتی دارد است؛ نحوه تابیدن ماه اگر بدر باشد هلال باشد ، بین و بدر و هلال حالت هایی که است‌؛ حالت مقابله داشته باشد؛ حالت مقارنه داشته باشد ، حالت تربیع داشته باشد ، ...

  سیارات چه تاثیری بر روی زمین دارند؟

 • یکشنبه - 4 اسفند 1398
 •       سیارات  با توجه به این نفوسی که دارند؛ با توجه به این مبدا حرکاتی که در این ها هست، رفتارهای گوناگونی را دارند؛ خواص!... تاثیراتی که این ها برهم دارند ، یا با هم دارند بر روی زمین ...   سیارات چه تاثیری بر روی زمین دارند؟ شما می ...

  آیات آفاقی ( خمسه ی متحیره)

 • یکشنبه - 4 اسفند 1398
 •     تفکر در آیات آفاقی مبدأ سیر سالک است؛ در بیان اطلاع آفاقی، در قسم افلاک، سیارات این منظومه ،وسیارات در سایر منظومه ها، کواکب، حرکات این ها ، آثار این ها ، خواصی که بر این ها مترتب هست، مشارکاتی که در اینها است؛ مبایناتی که ...

  مطالعه کتاب طبیعت در حقیقت مطالعه صنع خداست!..

 • یکشنبه - 4 اسفند 1398
 • سالک الی الله باید اهل تفکر باشد و فکر؛ یعنی سیر؛ یعنی حرکت و چون تفکر، سیر است و حرکت است؛ حرکت مبدا دارد... منتهی دارد و منازل فی مابین دارد؛ مبدا حرکت فکری سالک کجاست؟  چیست و منتهی الیه ش چیست؟ مراحل فی مابین چه میتواند باشد؟ بر اساس ...

  گالــــری