قوه ی جاذبه، بی عقل و بی‌شعور است؟!!

  • شنبه - 3 اسفند 1398
  • قدمای ما معتقد بودند که این افعال و کواکب که حرکت می‌کنند؛ نفوس سماوی محرک اینهاست؛ الان  جاذبه می‌گویند؛ حالا از همین‌ها بپرسی قوه ی جاذبه چیست؟ می‌گویند ما می‌فهمیم چنین قوه ای هست؛ اما تعریف قوه ی جاذبه که حقیقتش چیست را نمی‌توانند؛ قدما میگفتند: نفْس؛ ...

    قدما چهار عنصر و چهار کیفیت را قائل بودند

  • شنبه - 3 اسفند 1398
  •           خواجه در فصل تفکر کتاب اوصاف الاشراف چنین میفرماید که آیات آفاقی را اینطور می‌شود به دست آورد که در علم هیئت، عالم الوی را، افلاک و کواکب و اوضاع آن ها را معرفت پیدا کرد، و پس از آن هیئت عالم سِفلی را(مادون قمر ...

    گالــــری