_یک خانمی که نامش در کتب ذکر شده، خدمت امام صادق(ع) می‌رسد و از امام سوالی می‌کند.

_امام از او می‌پرسد شأن شما چیست؟ چه کار می‌کنید؟

_عرضه می‌دارد که من تحقیق در پرندگان میکنم؛ که کدام تخم گذارو کدام بچه زا هستند

_بعد حضرت فرمود: من یک قاعده ی کلی بگویم که فارغ بوده باشد، که کدام حلال گوشت و کدام حرام گوشت اند( آنطور که یادم است) کدام تخم گذار و کدام بچه زا هست

_ومیفرماید هرکدام گوش پنهان دارد تخم زا است؛ و آن که گوش آشکار دارد بچه میزاید و این یک قاعده کلی است.

(امام صادق محیط به تمام کلمات هستی! این قاعده کلی را بیان می‌کند…

مثلا گوش ما آشکار است؛ گوش بیرونی و درونی و میانی داریم؛

و قاعده است که اگر تمام گوش پنهان بود، تخم می‌گذارد؛ واگر بیرون بود، بچه؛)

_و بعد امام به خفاش اشاره میکند؛ خفاش جزء پرنده هاست و معمولا پرندگان  گوششان پنهان است  و یک پرنده است که بچه زاست و آن گوشش بیرون است (خفاش)

 

 

خب امام صادق علیه السلام، اینطور به حیوان شناسی احاطه دارد؛

ما هم که پیرو آن بزرگوار هستیم باید اینگونه باشیم؛ نه فقط آیات تیمم و غسل و وضو و نماز و روزه و اینها را دنبال کنیم…

و از این علوم(طب، هیئت، جانور شناسی، فلسفه…) خود را برکنار داریم…

_اگر نسبت به علوم نافع دیگر بی مهری کنیم، چه خواهدشد؟

_یک ملت تو سری خور! یک ملت عقب افتاده… عقب مانده!

همانطوری که در این بُعد، مته به خشخاش می‌گذاریم و دقت میکنیم، در آن بعد هم باید دقت داشته باشیم و دنبال علوم و معارف باشیم…

 

 

 

 

 

بیانات حضرت استاد در شرح کتاب اوصاف الاشراف /فصل تفکر