امام علی امیرالمومنین (ع) میفرماید:

«رَحِمَ الله امْرَاً عَرِفَ مِنْ اَيْنَ و في اَيْنَ وَ اِلي اَيْنَ»

رحمت خدا بر آن کسی که سرش را بالا کند و بفهمد کجاست؛ در چه شرایطی هست و میخواهد به کجا رود…

_این فرد مورد رحمت خداست
_چرا؟
_چون فکر می‌کند؛ اندیشه دارد؛ بعد هم خود فکراو را راه می‌اندازد و به کار وادار میکند

که اگر این نباشد، به جای رحمت، لعنت است؛
یعنی آنکسی که فکر و اندیشه نمیکند، مطرود درگاه الهی است

که متاسفانه حوزه های علمیه اینها را(مباحث هیئت و نجوم)  گذاشتند برای دانشگاه
دانشگاه هم جوری قضایا را دنبال می‌کنند کاّنه یک کتاب بی مولف را دارند مطالعه میکنند
سربر نمی آورند که آقا جان این نظم و انضباط ناظمش کیست!؟منشا آن کجاست ؟
هرچه بخواهید در لابه لای نظام آفرینش دقت کردند، اما سر بلند نمیکنند! همش سرپایین حرکت میکنند!
دقايق و ظرایف را خوب میفهمند؛ اما سربلند نمیکنند که آن مربی ، آن رب و ناظم را پیدا کنند!
در این فرمول ها گم اند

آنها آنجور…
ما هم که کنار گذاشتیم…

در حوزه هیئت گفته میشود؟ نجوم پیگیری میشود؟
متاسفانه نه!
با چند روایت متشابه که باید معنی آن را بفهمند که نمیفهمند، کل منجمین کذاب کنار گذاشتند
نه تنها دنبال نمی‌کنند؛ که محکوم هم میکنند.

 

 

 

 

بیانات حضرت استاد درشرح کتاب اوصاف الاشراف