در ایام درس خدمت حضرت استاد علامه، درسها را میبردیم تکثیر میکردیم، برای سایر اعضای درس؛ در این پاساژ قدس؛
_یک هو یک طلبه ای آمد و گفت: اینها چیه!
_گفتم هیئت
_گفت چی؟!!
_گفتم بله
_نگاه کرد و کنار گذاشت
_و بعد آقا گفت: شما هم میخواهید؟
_طلبه گفت اینها مال آدم های دیوانه است

گستاخی را ببینید… صاف به همین صورت گفت مال دیوانه است
نه فهم هست ونه ادب!

حالا خب نفهمیدی؛ یک بنده خدایی از اینها داره استفاده میکنه، در حضور خودش میگویی این مال دیوانه است?!
نه فهم هست و نه ادب

لذا دیگه باید شکوه کرد…
درد دل کرد…

درس هیئت خوب است ! شیرین است!
من به دوستان طلبه مبتدی که در حد لمعه که میخواهند بخوانند میگویم یک دوره تشریح را نزد یک استاد بخوانید،
اگر استاد پیدا نمیکنید این سی دی ها را از مجمع عالی حکمت بگیرید، یک دوره گفته شده به زبان فارسی و عربی موجود است.

بگیرید دوتایی باهم مباحثه کنید، دوتا رفیق هم دل و همراه مباحثه کنید و سوال بود بیایید بپرسید
شما در همین لمعه، به “ معرفت وقت قبله“ که میرسید به اینها نیاز دارید.

_به یکی از دوستان توصیه کردم
_گفت اینها را که نمی‌خوانند!
_گفتم خب چون نمیفهمند، نمیخوانند

خب این پاک کردن اصل مسئله است…

والا شهید چه ماتن و چه شارحش اینها خودشان میدانستند، اهل هیئت بودند، براساس همان نوشته اند.

” معرفت وقت قبله“ را بدون علم هیئت نمیشود فهمید.

بیانات حضرت استاد در شرح کتاب اوصاف الاشراف