آنی که به عبادت معنا و روح میدهد، تفکر است

  • پنجشنبه - 24 بهمن 1398
  • دومین فصل از باب سوم کتاب شریف اوصاف الاشراف در تفکر است؛ تفکر بعد از خلوت است انسان در خلوت مینشیند تا فکر کند؛ چون وقتی که دل مشغولی ها در حالت حشر و نشر با کثرات، با نشست و برخاست کردن با افراد و مشغول کار شدن، ...

    وقتی خدا گفتی؛ همه چیز را رها کن… مگر به عنوان انجام وظیفه

  • پنجشنبه - 24 بهمن 1398
  •         باید با تمام وجود، متمرکز شد؛ بعد از ازاله موانع... بعد از برطرف کردن مزاحمت... با خلوص نیت! از بهشت و جهنم دیگر گذشته باشد؛ فقط و فقط و فقط خدا! هرچه غیر خدا باشد، قابل این نیست که توجهش به آن جلب شود. «قل الله ثم ذرهم» وقتی که خدا ...

    گالــــری