فکر در امور غیر مهم، مزاحم است…

 • دوشنبه - 21 بهمن 1398
 • جناب خواجه نصیرالدین افکار مجازی و علوم غیر نافع را هم از مشاغل و موانع راه سالک میداند: «افکار مجازی شاغل تفکر در امری غیر مهم(1) یا علمی غیر نافع باشد(2)»   فکر مجازی؛ یعنی فکری که اصلا مهم نیستند...  مینشیند آنقدر فکر میکند! راجع به چه? دنبال که میکنی میبینی ...

  قوای حیوانی مانع راه سالک

 • دوشنبه - 21 بهمن 1398
 • جناب خواجه نصیر در مورد قوای حیوانی شاغل سالک(مانع راه سیر وسلوک) چنین میفرماید: “اما قوای حیوانی شاغل به سبب حزنی یا خوفی یا غضبی یا شهوتی یا خیانتی یا خجالتی یا غیرتی یا انتظار لذتی یا امید قهر بر عدوی یا حذر از مولمی باشد“. یعنی ...

  انواع ادراکات

 • دوشنبه - 21 بهمن 1398
 • مدرکات یا صوری هستند؛ یا معنوی اگر صوری اند: یا مشروط به حضور ماده اند یا مشروط به حضور ماده نیستند اگر معنوی اند؛ یا جزئی اند یا کلی   بنابراین چهار صورت شد: صوری مشروط به حضور ماده، این میشود محسوس صوری غیر مشروط به حضور ماده، میشود متخیل   معنوی جزئی؛یعنی محبت ...

  حواس ظاهره و باطنه، سالک را از سیر باز میدارد

 • دوشنبه - 21 بهمن 1398
 • شاغل و مانع  چطور برای انسان بوجود می آید؟   حواس ظاهره، چطوری انسان را باز میدارند و مشغول می‌کنند؟ جناب خواجه نصیر، چنین میفرماید: «حواس ظاهره شاغل باشند به دیدن صورتهایی که بیننده را به مشاهدت او رغبت افتد (1)و شنیدن صوتهای مناسب و همچنین در بوی ها ...

  گالــــری