موانع بر سر راه سالک چه چیزهایی هستند؟

 • یکشنبه - 20 بهمن 1398
 • شاغل یا مانع چیست؟ شاغل یا مانع اموری میباشد که شخص را به خودش متوجه می‌کند؛ که این امور ممکن است از امور مبصره و دیدنیها باشد ممکن است از امور شنیدنی باشد ممکن است از مذوقات و چشیدنی ها باشد ممکن است از ملموسات و لمس کردنیها باشد یا از ...

  امام و خلوت

 • یکشنبه - 20 بهمن 1398
 •   خواجه نصیر، در فصل خلوت در کتاب اوصاف الاشراف، پس از بیان مقدمه چنین میگوید: «گوییم طالب کمال را بعد از حصول استعدادرفع ، ازاله موانع واجب باشد» موانع را باید برطرف کرد...   مزاحم ها و موانع چیست? هرچه که هست؛ خواجه یک صفحه کتاب را راجع به موانع و ...

  دار، دار حرمان نیست!

 • یکشنبه - 20 بهمن 1398
 • همین که انسان دهانش را باز گذارد و سعی و تلاش خود را در رسیدن ، داشته باشد، قطعا به نتیجه خواهد رسید. اگر انسان به نتیجه نمیرسد: یا استعداد نیست، یا مانعی وجود دارد، یا سعی و تلاش صورت نمیگیرد.   و این رسیدن، متوقف بر دو علم است: یکی اینکه ...

  در علوم حقیقی، ثابت شده است که…

 • یکشنبه - 20 بهمن 1398
 • خواجه نصیر در کتاب اوصاف الاشراف میفرماید: «در علوم عرفانی(1) آمده که هر که مستعد فیض الهی باشد، با وجود استعداد و عدم موانع(2) از حصول آن فیض محروم نتواند بود»   (1) در علوم عرفانی(اشاره به فضای عرفان دارد؛ حالا چه علم عرفان عملی، چه عرفان نظری) ...

  گالــــری