خلوت  برای برطرف کردن موانع سیرو سلو ک است؛

چون اگر انسان میان مردم باشد و حشر و نشر  داشته باشد، چه بسا مثل آنها تمایلاتی پیش آید که هریک مزاحم راه است… لذا باید فاصله بگیرد…

معنا ندارد انسان پیاز را جلوی چشمانش بگیرد و بخواهد اشک از چشمانش در نیاید؛

خب میخواهی اشک از چشمت در نیاید، پیاز را دور کن! جلوی چشمت نگهداشت و بعد اظهار ناراحتی میکنی! و بعد بگو فکری برای من کنید! نخیر فکر  معنا ندارد، پیاز را دور کن!

خلوت برای این است…

برای ازاله موانع…

 

منبع:بیانات حضرت استاد در شرح کتاب اوصاف الاشراف