خلوت برای چیست؟

 • شنبه - 19 بهمن 1398
 • خلوت  برای برطرف کردن موانع سیرو سلو ک است؛ چون اگر انسان میان مردم باشد و حشر و نشر  داشته باشد، چه بسا مثل آنها تمایلاتی پیش آید که هریک مزاحم راه است... لذا باید فاصله بگیرد... معنا ندارد انسان پیاز را جلوی چشمانش بگیرد و بخواهد ...

  سالک نیازمند استعداد است…

 • شنبه - 19 بهمن 1398
 • خواجه نصیر در فصل خلوت کتاب اوصاف الاشراف، مقدمه ای را بیان میکند و آن اینکه انسان سالک نیاز به استعداد دارد؛ انسان طالب کمال نیاز به استعداد دارد... بی استعداد معنا ندارد!.. این همان مطلبی است که در خیلی دروس ما بیان میکنیم و پا فشاری میکنیم ...

  باید از نامحرم(اهل دنیا) فاصله گرفت…

 • شنبه - 19 بهمن 1398
 • آیه ای که خواجه نصیر طوسی در فصل مربوط به خلوت، مطرح می‌کند، آیه 51 سوره مبارکه اعراف میباشد:  «الذین اتخذو دینهم لهوا ولعبا وغرتهم الحیاة الدنیا» باید از افرادی که نامحرم اند؛ نامحرم به معنای عرفانی؛ نه به معنای فقهی ولو مرد، نامحرم است... باید از اینها ...

  استشهاد به آیه ای از قرآن، دال بر نیاز سالک به خلوت

 • شنبه - 19 بهمن 1398
 • یک آبادی  طرف سمنان، در مسیر گرمسار به طرف سمنان به نام صوفی آباد محل دفن علاءالدوله سمنانی است‌؛ یک وقتی ما (استاد رمضانی) رفته بودیم خانقاه علاءالدوله؛ آنجا مکان های ویژه ای را تعبیه کرده بودند که یک سالک، یک اهل سیرو سلوک، ذکر و جلوس ...

  گالــــری