خانقاه بدعت است؟

 • جمعه - 18 بهمن 1398
 • باب اول از ابواب ششگانه  کتاب اوصاف الاشراف، بر مباحث تمهید و مقدمات تمهیدی، به منزله ی تهیه ی زاد و راحله است. همانطور که در سیر صوری و مادی نیاز به مرکب و توشه راه داریم، در سیر معنوی هم نیار به مرکب و توشه ...

  سه جوهره ی اصلی تقوا

 • جمعه - 18 بهمن 1398
 • یک تحلیل زیبایی را نسبت به تقوا  جناب خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب اوصاف الاشراف ارائه می فرماید؛   می فرماید اگر ما خواسته باشیم تقوا را تحلیل و تجزیه کنیم، سر از سه عنصر در می آوریم و به سه امر منتهی میشود:   1)اولا این است ...

  راه برگشت به اعتدال

 • جمعه - 18 بهمن 1398
 • «تقوا پرهیز باشد از معاصی ، به بیم از خشم خدای تعالی و دوری از او همچنان (1)که بیمار را(2) که طالب صحت باشد, از تناول آنچه در آن مضرت باشد و آنچه را مقتضی اش مزید بیمار او باشد پرهیز باید کرد تا علاج ...

  هدف از تقوا چیست؟

 • جمعه - 18 بهمن 1398
 • جناب خواجه نصیر در کتاب شریف اوصاف الاشراف, در  آخرین فصل از باب دوم ، تقوا را چنین تعریف میکند: «تقوا پرهیز باشد از معاصی ، به بیم از خشم خدای تعالی و دوری از او »   خب! هدف از تقوا چیست؟ هدف دو چیز است: هدف نخست ...

  گالــــری