“حس و حرکت” روزی که او از ابتدا خلقت تقدیر کرده است

از همان لحظه ای که انسان نطفه اش منعقد می شود، دیگر به حسابش واریز می شود…

از همان لحظه انعقاد نطفه, انسان رزق و روزی  دارد…

از کانال های مختلف تهیه می شود و به حسابش واریز می شود تا ان لحظه ای که از این نشئه رخت می بندد …

رزق هر مقطع ای، رزق مناسب…

تا وقتی که نطفه است رزق مناسب نطفه

علقه می شود رزقش عوض می شود

علقه، مضغه می شود رزقش عوض می شود

رزقش عوض می شود، مناسب با همان مقطعی که دارد…

درست مثل مقطع تحصیلی که انسان در کلاس اول یک جور درس و یک تعلیم و آموزش؛ و در کلاس دوم، آموزش مناسب؛ در کلاس سوم آموزش مناسب و دوران ابتدایی در مقایسه با راهنمایی و دوران راهنمایی در مقایسه با دبیرستان و دانشگاه و بعد و بعد و بعد در هر مرحله ای یک رزق مناسب دارد…

در بعد جسمانی هم همینطور ، هر لحظه ای رزق مناسب

هر دم از این باغ بری می رسد تازه تر از تازه تری می رسد

میشودحد نعمتها را مشخص کرد؟

اندازه اش را مشخص کرد؟

چقدر ما مدیون هستیم؟

چقدر بدهکار هستیم ؟

چقدر بهره میگیریم ؟

الله اکبر!..