معرفی کتاب های عرفانی
الهى نامه‏ اثر علامه حسن زاده آملی

 

 

_الهى نامه على رغم كوچكى حجمش، كتاب پرسوز و گدازى است كه‏ مرغ روح را در بيكران فضاى عرفانى به پرواز در آورده و تا اوج خلوتگه عشاق پاك باخته همراهيش مى كند.

_الهى نامه گدازه هاى آتشينى است كه از ژرفاى آتشفشان دل پر جوش و خروش و تفتيده استاد فوران كرده و در صحراى دل آنانى كه در آرزوى محبوب به سر مى برند، جارى و به آنها نويد وصل مى دهد.

_الهى نامه شراره هاى سوزانى است كه اگر در جان هر به جان آمده اى بيفتد، به يكباره خرمن هستيش بسوزد و در درياى فنايش عرقه سازد.

_و بالاخره، الهى نامه دفترى است كه رايحه بهشتي اش عشاق جمال دوست را سر مست و از هر گونه خودبينى و خودستايى فارغ مى نمايد.

 

 

استاد علامه حسن زاده آملی، خود در وصف الهى نامه چنين مى نگارد: «الهى نامه كلماتى چند است كه از سنوات هزار و سيصد و نود تا نود و چهار هجرى به قلم اين كمترين، حسن حسن زاده آملى به اقتضاى تبدل بال و تحول حال، به رشته نوشته در آمده است. لذا در تلقى آن تثبت لازم است كه در واقع تنافى، منتفى است. طبعم به طبع آن راغب نبود كه نشر آن را چه سود؟ جز اينكه با تصويب و ابرام اصدقاء فاضل مركز نشر فرهنگى رجاء زادهم الله تعالى رجاء از ساحت قدس قرآن مجيد به صورت استخاره استجازه نموده ام، به جواب و اجازت اين كريمه مباركه تشرف يافته ام و فى نسختها هُدىً وَ رَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ‏ (اعراف آيه ۱۵۵) به رجاء واثق اينكه بعضى از نفوس مستعده را مفيد افتد، جمع بر نشر آن صورت گرفت».

 

و اينك نمونه هايى از آن كلمات:
الهى حسن توئى و حسن حسن نماست.
الهى عمرى آه در بساط نداشتم و اينك جز آه در بساط ندارم. الهى پرندگان همه يكطرف و مرغ عشق يكطرف. گياهان همه يكجهت و گياه عشق يكجهت، همه درسها يك جانب و درس عشق يكجانب، همه‏ يكسوى و عشق يكسوى.
الهى از سجده كردن شرمسارم و از سجده سربرداشتن شرمسارتر.
الهى شكرت كه همه نقشها بر آب شد و كثرتى كه حجاب بود سراب شد.
الهى موج از دريا خيزد و با وى آميزد و در وى گريزد و از وى ناگزير است‏ «إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ».
الهى با اجازه ات نام عالم را عشق آباد گذاشته ام.
الهى جان به لب رسيد، تا جام به لب رسيد.
الهى همه تو را خوانند: قمرى به قوقو، پوپك به پوپو، فاخته به كوكو، حسن به هوهو.
الهى خروس را در شب خروش باشد و حسن خاموش باشد.

 

 

الهى نامه را براى اولين بار در آبان ۱۳۶۲ توسط مركز نشر فرهنگى رجا به زيور طبع آراسته شد و بعد از آن نيز مكرر به طبع رسيده است.

مروری بر آثار و تالیفات علامه حسن زاده- نوشته آیت الله حسن رمضانی