ماجرای عجیب مرتاض هندی و مرد زنجانی به نقل از حضرت استاد رمضانی