عرفان عملی / اصوات منزل توبه /  بیانات استاد معظم رمضانی

توبه از نگاه عرفان اسلامی

 

اصوات جلسات توبه  در ۱۴ جلسه در دسترس عزیزان قرار دارد:

 

 

 

جلسه۱

 

جلسه۲

 

 

جلسه۳

 

جلسه۴

 

 

جسه۵

 

 

جلسه۶

 

 

جلسه ۸ در دو قسمت ارائه میشود:

(۱)۸

(۲)۸

 

 

جلسه۹

 

 

جلسه۱۰

 

 

جلسه۱۱

 

 

جلسه۱۲

 

 

جلسه۱۳

 

 

جلسه۱۴