دستخط آیت الله رمضانی درباره محیی الدین ابن عربی که برای یکی از علمای لبنان نوشته شده است.