شهید صیاد شیرازی و حضرت استاد حسن رمضانی در جبهه های حق علیه باطل