گفته مي شود عرفا دو نوع شيوه تربيت دارند برخي از اساتيد با پذيرش شاگرد به او به قدر ظرفيتش برنامه هاي عملي مي دهند ولي برخي از اساتيد ديگر، شاگردان را به علم آموزي توصيه مي كنند به اين معني كه شاگرد در عين حال كه طهارت خود را حفظ مي كند مباني اعتقادي خود را در فلسفه و كلام و عرفان نظري قوي مي كند (هر چند سال كه طول بكشد) بعد وارد عرفان عملي مي شود . نظر و شيوه حضرت عالي چيست؟ متشكرم

 

پاسخ استاد، آیت الله رمضانی

باسمه تعالی

باید به استعداد و لیاقت شخص نگاه کرده و هر فردی را مناسب با لیاقت ها و استعداد او تربیت نمود. موفق باشید.