همایش حکمت و معنویت با حضور آیت الله حسن رمضانی و دکتر دینانی و اساتید دیگر …..

 

 

 

صوت سخنرانی حضرت استاد رمضانی در همایش حکمت و معنویت

 

 

سخنرانی حضرت استاد رمضانی در همایش حکمت و معنویت به صورت تصویری