عرفان عملی/ منازل سیرو سلوک/ حضرت استاد رمضانی

 

اصوات جلسات محاسبه در ۸ جلسه دردسترس عزیزان قرار دارد:

 

محاسبه . جلسه۱

 

محاسبه. جلسه۲

 

محاسبه.جلسه۳

 

محاسبه. جلسه۴

 

محاسبه. جلسه۵

 

محاسبه. جلسه۶

 

محاسبه. جلسه۷

 

محاسبه. جلسه۸