اطلاع آیت الله  قاضی از حال علامه حسن زاده  در بیان حضرت استاد رمضانی

 

آیت الله علامه سید علی قاضی بعد از رحلت خود نیز بر اوضاع و احوال شاگردان  و ارادتمندان ناظر است!