عوامل صدور گناه چيست؟

اصولا چرا شخص مسلمان و مؤمن، تن به معصيت مى ‏دهد؟

 

پاسخ:

چند امر است كه هر كدام از آنها در صدور گناه دخيل هستند كه عبارتند از:

الف)عدم ايمان يا ضعف آن به مبدا و معاد و تبعات اعمال;

ب)غفلت;

ج)ضعف اراده در مقابل كوران غرايز و شهوات.

 

توضيح اين كه؛

_گروهى از افراد، از آن رو كه اساسا انسان‏ هاى بى‏ ايمانى ‏هستند و يا اگر اعتقادى دارند از قوت لازم برخوردار نيست، تن به گناه مى ‏دهند.اين گونه افراد على رغم اين كه به زبان مى ‏گويند:خدايى هست و از پس امروز فردايى، در مقابل هر عمل خير پاداشى و در مقابل هر عمل شر عقوبتى است، ولى وقتى كه به قلب آنها مراجعه كنى، خواهى ديد كه از ايمان خبرى نيست و يا اگر اعتقادى باشد بسيار ضعيف و كم سو است و آن هم آلوده به بسيارى از اوهام وخيالات و خرافات.

بديهى است كه چنين افرادى هنگامى كه لذت‏ ها و خوشى ‏هاى زندگى دنيا رابا دستورهاى دينى در تعارض ببينند، نمى ‏توانند اوامر و نواهى اولياى دين را بر خواسته ‏هاى خود، مقدم بدارند و از لذايذ نفسانى و حيوانى خويش چشم‏ بپوشند، بلكه با گفتن جملاتى مانند:«سيلى نقد به از حلواى نسيه است‏»! «چه ‏كسى رفته و از آن دنيا خبر آورده كه اين حرف‏ها راست است‏»! و از اين قبيل‏سخنان، بر خر مراد خويش سوار مى ‏شوند و از ارتكاب هيچ معصيتى فرو گذارى ‏نمى ‏كنند.

 

 

_گروه ديگر از افراد آن گونه نيستند كه مانند گروه مذكور از نظر اعتقادى‏ مشكلى داشته باشند، بلكه بر عكس، انسان ‏هاى معتقد و پاى بندى هستند، ولى‏ مشكل آنها غفلت از معتقدات است، بدين معنا كه امور ظاهرى و اشتغالات ‏معمولى و روز مره زندگى دنيا، آنها را طورى از ياد خداوند و معاد و عقوبت‏ هاى‏اعمال زشت و ناپسند خود غافل نموده كه به چيزى جز خواسته ‏هاى آنى و امور مربوط به زندگى دنيا فكر نمى ‏كنند. پيداست كه چنين كسانى عملا با دسته اول-كه به بى ‏اعتقادى يا ضعف ايمان ‏مبتلا هستند- فرقى ندارند و همان گونه كه آنان به آسانى مرتكب معصيت‏ مى‏ شوند، اينان نيز به سهولت‏ به دام گناه گرفتار مى ‏آيند.

 

_گروه سوم كسانى هستند كه نه مثل دسته اول مشكل عقيدتى دارند كه‏ بى ‏اعتقادى يا ضعف اعتقاد، آنها را به عصيان بكشاند و نه مثل دسته دوم مبتلاى به‏غفلت هستند كه به سبب آن به دام گناه بيفتند، بلكه هم معتقدند و هم متوجه، ولى ‏با اين همه از آن رو كه انسان ‏هاى سست عنصر و بى ‏اراده‏ اى هستند، در صحنه‏ تعارض دين و هواى نفس نمى ‏توانند بر خواسته ‏هاى نفسانى خويش غالب آيند و خود را كنترل كرده و از معصيت ‏بپرهيزند.

حال كه با عوامل و اسباب گناه آشنا شدى، لازم است راه مقابله با هر يك ‏از آنها را نيز بدانى تا با از ميان برداشتن آنها، بر اجتناب از گناه توفيق ‏يابى.

 

 

گام نخستین در سیر و سلوک – ۲
عوامل گناه