رابطه اعمال انسان با شخصيت وى:

انسان در جهنم یا بهشت نیست؛ بلکه جهنم یا بهشت در انسان است.

اكنون كه دانستى رابطه بهشت و جهنم با اعمال انسان چه نوع رابطه ‏اى است، وقت آن رسيده تا بدانى رابطه اعمال انسان با خود او چگونه است.

 

طبق فرموده خداى تبارك و تعالى در سوره هود آن جا كه راجع به فرزند نوح ‏مى ‏فرمايد: يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح،

انسان نفس عمل خود است و هر كسى در طول عمرش، خود را با اعمال خويش مى ‏سازد; يعنى كسى كه‏ محصول فعاليت ‏شبانه روزى‏ اش جز اعمال آلوده و پليد چيزى نيست، خود يك‏ پارچه پليدى است

و كسى كه محصول فعاليت ‏شبانه روزى او جز اعمال نيك و نورانى چيزى نيست، خود يك پارچه نيكى و نورانيت است.

 

به عبارت ديگر، اعمال و رفتار انسان به حسب صور ملكوتى‏ شان، تشكيل دهنده گوهر ذات ‏انسانى و سازنده هويت و شخصيت آدمى‏ اند و انسان با اعمال و كردار و افكار و ادراكش سازنده خويش است.

بعد از آن كه ارتباط بين بهشت و جهنم را با اعمال آدمى دانستى و نيز ارتباطبين آدمى و اعمالش را دريافتى، اگر نيك بنگرى بايد به اين نتيجه برسى كه بهشت ‏و جهنم هرگز از انسان جدا نيستند و انسان نيز هرگز از آنها بريده نيست; بلكه به‏ جاى آن كه بگويى انسان در بهشت ‏يا جهنم است، بايد بگويى: بهشت‏ يا جهنم در انسان است، بلكه بالاتر بايد بگويى: انسان، يعنى بهشت و جهنم. اگر آدمى‏ سراپا طاعت و بندگى خدا باشد، او خود بهشت است. و اگر خداى ناكرده غرق‏ در عصيان و گناه باشد، او خود جهنم است.

 

حق تعالى درباره كفار و استعجال آنان به عذاب مى‏فرمايد: يستعجلونك بالعذاب و ان جهنم لمحيطة بالكافرين.

محصل معنا آن كه: اين بيچاره‏ ها از تو مى ‏خواهند عجله كرده و عذاب آنان را جلو بيندازى.غافل از آن كه جهنم، هم اكنون كافران را احاطه كرده است.

خداوند نمى‏فرمايد: «سيحيط بالكافرين‏» تا گفته شود: جهنم در آينده، كافران را احاطه مى ‏كند، بلكه مى ‏فرمايد: «لمحيطة بالكافرين‏»، يعنى همين الآن به ‏كافران محيط است. بنابر اين، نياز به استعجال ندارد، آنها، هم اكنون در جهنم‏ اند، ولى خود نمى‏ دانند. وقتى كه حجاب ‏هاى طبيعت و پرده ‏هاى آن كنار رفت، در جهنم بودنشان براى آنها مكشوف مى‏ گردد; مانند كسى كه در حادثه ‏اى ‏جراحات شديدى بر او وارد مى ‏آيد و به سبب گرمى بدن متوجه هيچ يك از آنها نمى‏ گردد; ولى بعدها كه كم كم به حال طبيعى بر مى‏گردد جراحات وارده ‏سوزش خود را نشان داده و شخص مجروح متوجه آنها مى ‏شود.

 

 

گام نخستین در سیر و سلوک – ۷
رابطه اعمال انسان با شخصيت وى