عرفان عملی/  منازل سیرو سلوک  /منزل انابه

 

توضیحات عارف فرزانه حضرت استاد رمضانی پیرامون منزل انابه:

 

 

 

 

 

اصوات جلسات منزل انابت طی ۸ جلسه قابل دسترس عزیران میباشد:

 

انابت.۱

 

انابت.۲

 

انابت.۳

 

انابت.۴

 

انابت.۵

 

انابت.۶

 

انابت.۷

 

انابت.۸