معرفی کتاب های عرفانی

کتاب ولایت تکوینی. نوشته علامه حسن زاده آملی

 

اين كتاب كه درباره يكى از موضوعات اصيل معارف انسانى و يكى از مسائل مهم عرفانى تأليف شده، به خواننده خود القاء مى كند: انسان در ترقيات و عروجات خويش به مرحله اى دست مى يازد كه عالم به منزله بدن وى و موجودات به منزله اعضاء و جوارح وى قرار مى گيرد و همان گونه كه نفس مدبر بدن، بدون هيچ اشكال و صعوبتى در بدن خويش تصرف مى كند، آدم به كمال رسيده اى كه مظهر اسماء حسناى الهى است در ماده كاينات تصرف كرده و تمام اجزاء عالم از وى اطاعت و پيروى مى نمايند.

حضرت استاد علامه حفظه الله تعالى خود در ابتداى كتاب ياد شده نگاشته اند: حرف عمده ما در پيرامون اين موضوع اصيل و قويم معارف انسانى اين است كه انسان را قابليت و لياقتى است كه اگر نهال وجودش را به دست مربيان كامل و مكمل بسپارد و دستور العمل باغبان دين و نهال پرور و انسان ساز را در متن وجود و شئون زندگيش پياده كند، آنچنان عروج وجودى و اشتداد روحى پيدا مى كند كه اگر در مقام تمثيل بخواهيم حقيقت آن را بازگو كنيم و نمايش دهيم، شجره طوباى الهى مى شود كه‏ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها».

 

 

اين اثر در سال ۱۳۷۱ توسط انتشارات قيام طبع و منتشر شد.

مروری بر آثار و تالیفات علامه حسن زاده- نوشته آیت الله حسن رمضانی