معرفی کتاب های عرفانی

 

تصحيح رساله مكاتبات‏

 

رساله مكاتبات مجموعه اى است نفيس. حاوى مباحث عالى عرفانى و فلسفى كه بر اثر مكاتباتى بين دو عالم بزرگ قرن حاضر يكى عارف نامدار و حكيم متأله آقا سيد احمد كربلائى و ديگرى فقيه و اصولى بارع و حكيم فاضل، آقا شيخ محمد حسين غروى، معروف به كمپانى درباره بيان معنى و شرح بيتى از منطق الطير عطار به وجود آمده است.

 

مرحوم آقا سيد احمد كربلايى بر اساس اصالت وجود و تشكيك أخصى آن كه مبناى عرفان است و آقا شيخ محمد حسين كمپانى بنابر اصالت وجود و تشكيك خاصى كه مبناى حكمت متعاليه است، مطالبى را به صورت چهارده نامه بين يكديگر رد و بدل مى كنند.

بعد از آن مرحوم علامه طباطبايى صاحب تفسير قيم الميزان نظر به نفاست مطالب و دقت مباحث و نيز به منظور حفظ آثار بزرگان، مكاتبات ياد شده را در مجموعه اى گرد آورده و تذييلاتى بر آنها به رسم محاكمات مى نگارد و در روشن ساختن حق مطالب، سعى بليغى مبذول مى دارد. آنگاه حضرت استاد علامه حسن زاده‏ دام ظله به محض آگاهى، مكاتبات و محاكمات ياد شده را از روى نسخه علامه طباطبايى قدس سره استنساخ مى كند، ولى از آنجا كه نسخه مذبور نا تمام بوده، جناب ايشان به فكر تحصيل نسخه ديگرى مى افتد، تا اينكه كامل آن را نزد عالم بزرگوارى سراغ مى گيرد و آنچه را كه از پيش استنساخ كرده بود، با نسخه جديد مقابله مى كند و كاستي هاى آن را از روى نسخه جديد بر طرف مى سازد.

چندى نمى گذرد كه نسخه ديگرى از مكاتبات، اما مطبوع، به دست استاد مى رسد. لذا معظم له براى بار دوم، با حوصله اى تمام، همه آن را با نسخه مطبوع مقابله مى كند و تحريف هايى را كه با وجود قرب عهد بدانها روى آورده بود، مشخص و آنها را با توجه به آگاهى و اطلاع خاص خود نسبت به مبانى عرفانى و مباحث فلسفى، اصلاح مى كند و بدين ترتيب نسخه اى منقح و مصحح را از مكاتبات دوستداران حكمت و عرفان ارائه مى كند.

 

نكته گفتنى آنكه مكاتبات مصحح استاد همراه با محاكمات و تذييلات مرحوم علامه طباطبايى در مجموعه اى به نام ياد نامه شهيد آية الله قدوسى به طبع رسيده است.

 

 

مروری بر آثار و تالیفات علامه حسن زاده- نوشته آیت الله حسن رمضانی