نظر علامه حسن زاده درباره امام خمینی در بیان حضرت استاد رمضانی