صوت جلسات حضرت استاد رمضانی در مورد سماع در عرفان اسلامی

 

اصوات جلسات سماع در عرفان اسلامی طی ۹ جلسه در دسترس عزیزان میباشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه۱

 

جلسه۲

 

جلسه۳

 

جلسه۴

 

جلسه۵

 

 

جلسه۶

 

 

جلسه۷

 

 

جلسه۸

 

 

جلسه ۹