توضیحات بسیار شنیدنی استاد آیت الله رمضانی درباره توبه، چیستی توبه، چیستی شفاعت، تحلیل باطنی شفاعت و…

 

شفاعت و توبه…