نشست علمی با موضوع تداخل موجودات یا معیت قیومیه

 

 

 

 

 

 

 

۳)بیان بعضی از نقدهای وارد بر نظریه تداخل (استاد رمضانی)

 

 

۲)تبیین نظریه ی تداخل وجودات (بیان استاد فیاضی)

 

 

۱)بیان مقدمه و ورود به بحث ( استاد گرجیان)