گریه به علت قضا شدن نماز شب

 

آیت الله حسن رمضانی: خدمت آیت الله خرازی بودم. ایشان نقل می‌ کردند: آقا مصطفی خمینی برای بنده نقل نمودند که یک روز صبح رفتم منزل پدرم. دیدم ایشان دارند گریه می‌ کنند…

از مادرم پرسیدم چرا گریه می‌کنند؟

مادرم گفتند: دوباره نماز شبشان قضا شده است…

حضرت استاد رمضانی بعد از نقل این داستان از آقای خرازی فرمودند: این قضیه نشان می‌دهد که امام (ره) هر دفعه نماز شبشان قضا می شده، گریه می‌ کردند…

 

برای خود و به حال خود، فکری بکنیم…