مقاله ای از آیت الله استاد حسن رمضانی

 

 

برای دریافت مقاله کلیک کنید:

آیا خانقاه و خرقه و سماع… بدعت است؟