مقاله وجود یا عدم بودن مظهر عرفانی

آیا مظهر و نمود عرفانی، وجود است یا عدم؟
از منظر متکلمان و فلاسفه اسلامي، خداوند متعال همه ما سوي‌الله را خلق و ايجاد کرده است و مخلوقات، حقيقتاً موجودند و انکار کثرات و موجوديت مخلوقات، انکار بديهيات است.
از سوي ديگر، عارفان اسلامي با توجه به نظريه وحدت شخصي وجود، معتقدند مخلوقات، وجود حقيقي ندارند. آنها به مخلوقات، عنوان مظهر و نمود داده‌اند. در برخي از آثار عرفانی، از مخلوقات به عدم تعبير شده و برخي از عارفان، واژه‌هاي خيال، وهم و اعتبار را براي کثرات و مخلوقات به کار برده‌اند.

پژوهش حاضر مي‌کوشد به تحليل عارفان و حکمای متأله درباره وجود يا عدم بودن مخلوقات و موجودات بپردازد و به اين سؤال يا اشکال پاسخ دهد که

اگر مظهر و نمود عرفانی، وجود يا عدم نباشد، ارتفاع نقيضان رخ می دهد که امر باطلی است؛ اگر وجود باشد، با سخن عارفان نمی سازد که مي‌گويند نمود، وجود نيست؛ و اگر عدم باشد، انکار بديهی رخ می دهد و مستلزم عدم خالقيت خداوند و نفی مخلوقات است.

 

برای دریافت این مقاله برروی لینک زیر کلیک کنید.

۴_۵۸۶۸۵۲۳۲۵۶۰۳۳۵۷۶۹۵۸