سفر استاد به اصفهان

وحضور برسر مزار رکن الدین

 

 

 

حضور حضرت استاد بر مرقد آخوند کاشی

 

 

 

 

مرقد حاج آقا رحیم ارباب