حضور آیت الله رمضانی در مقام و مرقد مطهر حضرت شیث نبی علیه السلام