فهم وحدت وجود

برای رسیدن به حقیقت توحید وجود و درکِ معنای «وحدت وجود» افزون بر لزومِ داشتنِ استعدادی بالا و ذوقی ویژه و حسن ظنّ به بزرگان اهل معرفت، بهره گرفتن از سیر و سلوکِ علمی و عملی امری اجتناب‌ناپذیر و غیر قابل انکار است؛ و با عدم ورود به این وادی، آن هم با نداشتن ذوق عرفانی و استعدادی در خور و با وجود این همه سوء ظنّ و برداشت‌های نادرست، نمی‌توان به مغزا و لبّ این نظریّۀ دقیق و غامض دست یافت و به راحتی آن را پذیرفت.

از همین‌جا می‌توان به سرّ مخالفت‌های برخی پی برد و راز واکنش‌های منفی نسبت به این نظریّه را دانست و مخالفان را نیز از جهتی معذور دانست و بنا بر فرمودۀ جناب حافظ: «چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند».

ولی در عین حال باید این عزیزان و سروران و بزرگواران را یاد آور شد که هر فنّی را اهلی و هر تخصّصی را راه و رسمی و برنامه‌ای است و بدون توجّه به این امور، نباید و نمی‌توان در هر فنّ و تخصّصی دخالت کرد و اهل آن فنّ و تخصّص را به صرف برخی از گمان‌های ناصواب و برداشت‌های سطحی و غیر فنّی، محکوم نمود و آن‌ها را مورد لعن و نفرین قرار داد.

 

 

بخشی از مقدمه آیت الله استاد رمضانی بر کتاب وحدت وجود در عرفان اسلامی نوشته استاد وحید واحدجوان

مرکز پخش: قم، پاساژ قدس، انتشارات قائم آل علی (علیه السلام)
تلفن:
۳۷۷۳۹۵۲۵

ارسال پستی:
۰۹۱۲۷۴۷۸۶۷۹