_ چرا ( حقیقت محمدیه)خلق نیست؟

پاسخ:

چون خلق با محدودیت هم آغوش است. مخلوق، محدود است و چون مخلوق، محدود است و خلق با محدودیت هم آغوش است، و حقیقت محمدیه محدود نیست ، به حقیقت محمدیه عنوان خلق را نمی ‌دهند. (دقت کنید حقیقت محمدیه نه شخص رسول الله در دنیا)

_چرا عنوان حق را نمی‌توانیم به او بدهیم؟

پاسخ:

چون حق، مطلق است به اطلاق حقیقی (اطلاق مقسمی)، اما حقیقت محمدیه، چنین نیست. لذا به حقیقت محمدیه، تعین اول می ‌گوییم و از این جهت، به او، صادر نخستین می ‌گوئیم، نه حق می‌گوئیم و نه خلق.

پس در عرفان نظری این دو عنوان از همدیگر جدا می ‌شود. خلق نخستین، مخصوص عقل می‌شود و صادر نخستین مخصوص حقیقت محمدیه که مرتبه ‌ای فوق عقل است.