چگونه می‌توان یک رویای صادقه دید؟
آیا هر فردی می ‌تواند رویای صادقه و خواب صحیح ببینید؟

 

پاسخ حضرت استاد رمضانی:

اگر کسب و کار و طعام انسان‌، پاک بوده و تفکر صیحی داشته و تخیلات و اوهام خود را بر اساس قوانین عقلی و شرعی مرتب کند؛ یقیناً در عالم رویا خواب‌ هایی که می‌ بیند صحیح، روشن، زلال و مطابق با واقع خواهد بود.

در واقع این خود نوعی بهره مندی از عالم ملکوت است که برای افراد رقم می‌ خورد؛ لذا لازم است انسان، تخیلات خود را سامان داده و آنها را در راستای واقعیت ها قرار دهد تا اینکه بتواند در عالم رویا، واقعیات را مشاهده کند و از خواب‌ های وهم آلوده و اضغاث احلام به دور باشد.

هر چه انسان در عالم بیداری از خطاها و انحرافات مصون باشد و از گناهان اجتناب کرده و بر اساس ضوابط شرعی رفتار کند، در عالم رویا از واقعیات بیشتری بهره مند خواهد شد، بنابراین فردی که اهل فسق و فجور است خواب‌ های او بی‌ حساب و کتاب بوده و ارزشی ندارد، مگر در موارد نادر .

 

 

برخی افراد را می بینیم که به لحاظ شرعی اعتقادات درستی ندارند و در واقع اهل رعایت موازین شرعی نیستند، پس چگونه است آنها رویاهای صادقانه‌ را مشاهده کرده و حتی ممکن است یکی از ائمه اطهار را در خواب بییند آیا این با مطلب قبلی، متناض نیست؟

ـ خیر، یا باید خود انسان برای دیدن رویای صادقه، اعتقادات صحیح و عملکرد خوبی داشته باشد و یا آنکه خداوند متعال برای مصلحت مهمی راه و نشانه‌ ای را در خواب به فردی که از نظر ما عقیده وعمل درستی ندارد القا کند، پس یا باید خود شخص عمل درستی داشته باشد و از صلاحیتی برخورد باشد که بتواند حقایق را در عالم رویا مشاهد کند و یا بنا به مصلحتی که وجود دارد، خداوند متعال از طریق خواب بخواهد اخباری را به شخص یا اشخاصی ابلاغ و منتقل کند.