سخنان استاد حسن رمضانی درباره آیت الله انصاری شیرازی

 

شخصیت هایی مانند آیت الله انصاری شیرازی صاحبان قله های علم و معرفت هستند.

در بعد علوم عرفانی و فلسفی ایشان قله و شخصیت عظیمی هستند که شخصیتی مثل آیت الله سید مصطفی خمینی از علم و معرفت ایشان بهره ها گرفت پس معلوم می شود ایشان یک شخصیت کهن و ریشه دار در حوزه علمیه هستند.

زمانی که من به قم آمدم ایشان منظومه حاجی سبزرواری را می گفتند و چون منظومه را خوانده بودم و به گمان اینکه بی نیارم به درس ایشان نرفتم و الان احساس خسارت می کنم که از محضر این بزرگوار استفاده نکردم و بنده مفتخرم که ایشان را دوست دارم و درباره ایشان صحبت می کنم و با همه بی لیاقتی به آن افتخار می کنم…

 

 

علامه حسن زاده آملی می فرمودند: ما تمهید را در محضر علامه طباطبایی فراگرفتیم و چند نفر انگشت شمار بودیم و آیت الله انصاری شیرای را هم اسم می بردند که ایشان در آن جلسات انس علامه طباطبایی شرف حضور داشتند و نوعا جلساتی هم که با مرحوم علامه طباطبایی برگزار می شد در منزل آیت الله انصاری شیرازی بود و اتاق معروف به اتاق علامه در منزل ایشان است.

مدتهاست حقیر در رادیو معارف بحثی در شرح منازل السائرین دارم و از سال ۸۴ تا حال ادامه دارد روزی به خدمت آیت الله انصاری شیرازی رسیده بودم و با توجه به بزرگواریشان فرمودند: من مباحث شما را از رادیو گوش می کنم؛ گفتم شما که نیازی به این حرفها ندارید چرا وقتتان را صرف می کنید

و ایشان فرمودند: من واقعا استفاده می کنم…

و این حاکی از بی تعیینی ایشان است و خودشان استاد حکمت و معارف هستند و منازل السائرین در مشت ایشان است.