یک خاطره ای را از حضرت آیت الله بهاالدینی(ره) بیان کنیم؛ (البته به صورت کامل نه، آن چه که مورد نیاز است، آن را عرض می کنم)

در یک واقعه ای که ایشان مشرف بود؛ (با نفوذ بصرتی که داشت می دانست که وقایع از چه قرار است؛) به آن واقعه اشاره می فرمود؛

_و میفرمود: ما هر چه کلی گویی می کنیم، میبینیم اثر ندارد؛ مثل اینکه باید وارد برخی از جزئیات شد و او می دانست داستان چه هست، و وارد شد؛

_فرمود: می گویند مزاحم ما می شوند.

 

هیچکس مزاحم شما نیست؛ این خودت هستی که مزاحم خودت هستی…
هیچکس مزاحم شما نیست، این خودت هستی که مزاحم خودت هستی…
تا وقتی که از شر خودت رها نشوی از بند خودت نجات پیدا نکنید؛ این مزاحمت است...

 

_اگر بنده خدا شدی و در راستای او حرکت کردی به دور از آن عجب و غرور، تمام موجودات عالم معیّد شما هستند، و بر راستای شما حرکت می کنند و شما را کمک می کنند…
موجودات جندالله اند، لشکریان خدا هستند و لشکریان خدا در اختیار بندگان خاص خدایند…

_و اگر چنانچه نخیر! از شر خودت رها نشدی… تمام موجودات عالم میتوانند نقش مزاحم را بازی کنند برای شما…
چرا؟ چون خودت مزاحمی…
و بعد هم این جمله را فرمود: آقا اهل نماز شب هم هست (محل شاهد اینجاست ، آقا اهل نماز شب هم هست) ای به کمرش بزند نماز شبش، این چه نماز شبی است؟!

 

 

نماز شبی که تو را از شر خودت نجات ندهد و خلاص نکند، نماز شب نیست!

_اگر نماز شب خواندی و در برابر خلق خدا خاضع تر شدی و احساس شرمت بیشتر شد، خضوع و خشوعت بیشتر شد، سر افکنده تر و سر به زیر تر شدی، بدان خدا تو را بیدار میکند برای نماز شب؛ توفیقی است که نصییب تو شده…

_و اگر نخیر! نماز شب خوندی و از خلق خدا طلبکار شدی، و از خدا طلبکار شدی، بدان که شیطان است که تو را بیدار می کند برای نماز شب…
شیطان برای اینکه برای خودش بنده درست کند، برای خوش پیرو درست کند، بیدارت می کند، نماز شب را در دهنت می گذارد و از ان طرف هم غرور را تزریق می کند بهت! عجب را بهت تزریق می کند! این شده برده شیطان!
نمازشب خوانده؛ اما برده شیطان است!…
فرمایش بسیار متینی است…

 

 

نگاه کنیم به خودمان، کارهای خیری که از ما صادر می شود؛ کارهای مفیدی که از ما صادر می‌شود، ایا ما را واقعا بیشتر در درگاه خدا مدیون می کند و شرمنده؟ که داریم از امکانات خدا به نفع خودمان می ریزیم به حساب خودمان می ریزیم … شرمنده تر می شویم یا طلبکار تر؟

_اگر شرمنده تریم، اینها منشا خیر و برکت است؛

_اما اگر نه غرور و کذب و عحب در ما بیشتر شد، دیگر این معلوم است، این عبادات شیطان است! در مسیر شیطان گام نهادن است…

 

 

باید محاسبه کنیم ببینیم اوضاع چی به چی است؟!
این همه نعمت که خدا به ما داد در برابر کاری که ما انجام دادیم چی هست؟
کار ما هیچی!… کار ما هیچ است!… هیچ اندر هیچ!..
محاسبه باید ما را به اینجا برساند…