فکر لطیف:

افکاری که انسان را به سمت و سوی لطافت سوق بدهد… مطالعاتی که انسان را به سوی لطافت حرکت بدهد؛

فکر کثیف، انسان را کثیف میکند…

فکر لطیف، انسان را لطیف میکند…

خیر خواه دیگران بودن…

انسان نقشه که میکشد نقشه ی خیر بکشد…

اگر چنانچه عملی را از دیگری دید، خوب و هنرمندانه توجیه کند…

عذر سازی کردن برای دیگران… این خودش یک نحوی تلطیف است…

 

در همین راستا روایات تاکید دارند که اگر شما یک عملی را از دوستی، از مومنی مشاهده کردید که خلاف بیّن بود، شما که از واقع امر خبر ندارید! شروع به عذر تراشی برای مومن کنید…
شاید توجه نداشته…
شاید محذوری در کار بوده…
شاید علتی درکار بوده…
و شاید… و شاید…
دل انسان، نیاید یک مومن را در معرض یک خطای عمدی ببیند…

در روایت آمده : هفتاد توجیه کنید…هفتاد!… توجیه اول گرفت … خب بسیار خوب … نگرفت، توجیه دوم… الی سبعین وجه… کار برادر مومن را توجیه کنید…

_اگر هفتادمین توجیه گرفت و توجیه قابل پذیرش و قانع کننده بودکه خب راحت میشود!
_اگر نبود؛ برگردید به نفس خود خطاب کنید؛ بگویید ای نفس خبیث! ۷۰ راه جلوی پایت گذاشتم… هنوز قانع نشدی؟!… معلوم میشود که خیلی خبیثی!… خودت را محکوم کن! نه مومن را… حتی عملش خلاف بین بوده !

 

حالا بیاید ببینید ما چه میکنیم!.. با برادران ایمانی خود چه میکنیم؟!..
خلاف بیّن که نه! حتی یک امر متعارف و معمولی را نمیتوانیم درست توجیه کنیم…

این شخص لطیف است؟!.. این رئوف است؟!.. این عطوف است؟!..
با این دل به ملاقات خدا میشود رفت؟!

با این دل میشود به لقاء الله رسید؟!.. قطعا نه! این انانیت و این من را باید برداشت … و طرف مقابل را معذور دانست.

مثلا طرف از در آمده سلام نمیکند؛ یا سلام میکند و طرف جواب نمیدهد؛ بلد نیست توجیه کند که شاید نشنیده … بلد نیست توجیه کند که شاید فکرش مشغول به چیزی بوده است… هم سلام نکردن او را حمل بر اهانت تلقی میکند؛ هم جواب ندادن را؛ اینها درست نیست… باید طرف مقابل را معذور دانست؛ عذر درست کرد که این هنر است! بعضی این هنر را ندارند؛ بلکه برعکس بی هنرند… کارهای خوب را، بد معنا میکنند… و بد توجیه میکنند!

آرام باشید… برای دیگران فکر لطیف باشید… موید رحمت برای دیگران باشید…

چطور اگر خودمان را در معرض اتهام قرار بدهند و کارهامان را بد معنا کنند؛ چقدر ناراحت میشویم؟
و چقدر خوشحال میشویم اگر کارهایمان را خوب توجیه کنند و خوب معنا کنند؟
خب! بین من و دیگری چه فرقی میکند؟! جاهایمان را عوض کنیم… و همونطور که دلمان می خواهد دیگران نسبت به ما خوب فکر کنند… لطیف فکر کنند؛ نه کثیف؛ ما هم نسبت به دیگران لطیف فکر کنیم…