نفس با علم و عمل تربیت میشود…

فرمایش امیر المومنین امام علی (ع) که فرمود: «العِلمُ قائدٌ ، والعَمَلُ سائقٌ ، والنَّفسُ حَرونٌ » همین مضمون را دارد.

 

_«وَ اَلنَّفْسُ حَرُونٌ » حرون ؛ یعنی چموش

_”نفس” مرکبی چموش است؛ که احتیاج دارد کسی از جلو به طرف هدف بکشاندش؛ و همین طور کس دیگر از پشت سر او را سوق دهد… یکی سائق و یکی قائد؛ قائد از جلو و سائق از پشت سر سوق میدهد…

_آنی که قائد است، علم است؛ لذا امام میفرماید:«و العلم قائد»

_و آنی که سائق است، عمل است: «والعَمَلُ سائقٌ».

 

_با علم و عمل انسان جلو می رود… رشد میکند… نفس، در مسیر قرار میگیرد…

_والا اگر علم و عمل را از او بگیریم چموش است… به راه نمی آید؛ نه تنها براه نمی آید بلکه مایه اذیت است؛ عقبگرد میکند؛ مایه سقوط است؛