خدا علامه طباطبایی را رحمت کند… ایشان میفرمود: بالاترین ریاضت دین داری است!…

بالاترین ریاضت این است که انسان خود را در محدوده ی شرع قرار دهد.

کاری کند، که کار او یا واجب باشد یا مستحب باشد؛ و همین…

مباحش را هم حتی نه! چه برسد به مکروه و حرامش

یا واجب یا مستحب…

خب این خیلی هنر است… که انسان از خواب که بلند میشود تا آن لحظه ای که دومرتبه میخواهد به خواب برود هرکاری را که انگشت بگذاری یا عنوان واجب بر او صدق میکند… یا عنوان مستحب . حرام و مکروه که هیچ… حتی مباح هم دیده نشود…
این بالاترین ریاضت است…