«الدَّاعِي بِلاَ عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلاَ وَتَرٍ»

آنکسی که دعا میکند, اما درراستای آن دعا حرکت نمیکند؛ کاری انجام نمیدهد؛

این مثلش مثل آن کسی است که دارد تیراندازی میکند, منتها در زه کمان اشکال وجود دارد… (کمان هست و زه کمان و تیر کمان) باید تیر را در چله کمان گذاشت و زه را پشت تیر گذاشت و رها کرد؛ تا اینکه تیر به طرف هدف پرتاب شود. زه به منزله وتر است.  ما اگر کمانتان زه نداشته باشد, هزار تیر بگذارید؛ پرتاب نمیشود…

حالا کسی که خدا خدا میکند… طلب دارد… اما یک قدم به طرف آن حرکت نمیکند, سعی و تلاش لازم را نمیکند, این دعا به هدف اجابت نخواهد رسید و دعا مستجاب نخواهد شد… همانطوری که آن تیر چون زه ندارد پرتاب نخواهد شد.

 

برای شاهد کلام این دعای ماه رمضان را زیاد مورد استشهاد قرار میدهیم که:

اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیرٍ

اَللّهُمَّ اَشْبِعْ کُلَّ جایِعٍ

اَللّهُمَّ اکْسُ کُلَّ عُرْیانٍ

اَللّهُمَّ رُدَّکُلَّ غَریبٍ

اَللّهُمَّ فُکَّ کُلَّ اَسیرٍ

اَللّهُمَّ اشْفِ کُلَّ مَریضٍ…

در این همه دعاهایی که از طرف افراد گفته میشود, یک نفر پیدا نشد که دعای او به هدف اجابت اصابت کند!! و فقر از جامعه ریشه کن شود. چون میگوییم اَللّهُمَّ اَغْنِ کُلَّ فَقیرٍو … همه فقرا را غنی کن … همه اسرا را آزادکن…همه و همه…

پس اگر این دعا ها مستجاب بشود, به طور کلی فقر باید ریشه کن شود؛ مرض به طورکلی ریشه کن شود؛ قرض هابه طور کلی ادا شود… ولی میبینیم فقر سرجاش هست؛ اذیت و آزار هست… فساد هست… چیزی اصلاح نشد!! این همه دعا خواندن و گفتن؛ یک نفر پیدا نشد دعای او مستجاب بشود!!

چطور این دعاها خوانده میشود و هیچ اثری ندارد؟! باز فقر هست؛ مرض هست؛ فساد هست؛ جابه جا نشد… اصلاح نشد… اینهمه دعا خواندن و گفتن یک نفر پیدا نشد دعای اومستجاب بشه؟!

رمزو رازش اینست که گفتیم اینها دعاست؛ در کنار اینها باید حرکاتی صورت بگیرد؛ کارهایی انجام شود تا اینها به هدف اجابت برسد… با کارمن و شما! در راستای ریشه کنی فقر باید گام برداریم…  درراستای ریشه کنی فساد باید گام برداریم.

برداشتیم… میشود؛ برنداریم, نمیشود…

حالا بگو خدایا ببخش… تو بزرگواری نادیده بگیر… آیا با اینها قضیه مغفرت صورت میگیرد؟! قطعا نه؛ باید اصلاح صورت بگیرد…

و اصلاح به این صورتی که بیان شد؛ انقلاب درونی! آه و اشک و ناله! جبران مافات نسبت به حقوق مردمی… جبران مافات نسبت به حقوق الهی… و بعدش بگویی که خدایا دیگه نادیده بگیر…

که دقیقا نادیده میگیرد… و میپوشاند با عمل من و شما؛ با اصلاح من و شما…