خواجه عبدالله انصاری در کتاب صدمیدان, برای هر کدام از این دسته افرادی که باید توبه کنند، ۳خصوصیت ذکر میکند:

_کسی که گناه را سبک میشمارد؛

۱)یکی از خصوصیانش این است که با بَدان الفت میگیرد .

‍میداند از نشست و برخاست با اشخاص ناباب بد می آورد،
نشست وبرخاست با بَدان انسان را
▪️مبتلای به حجاب…
▪️مبتلای به دوری…
▪️مبتلای به غفلت میکند.

اما درعین حال برای این فرد مهم نیست! …
با انسان ناباب الفت میگیرد! …
و این معلوم میشود که گناه را سبک میشمارد.

 

۲)علامت دوم برای اینگونه افراد اینست که بر اقرار آرام میگیرد،

یک گوشه کنایه به این میزند!…
یک کنایه به آن! …
این را دست می اندازد! …
به آن ضرری میزند.! …
به این آسیبی میزند! …

و هیچ هم احساس نمیکند که؛ دِین بالای دِین میاورد… قرض بالای قرض میاورد…

پس معلوم میشود گناه را سبک میشمارد، که اینطور عمل میکند.

 

۳)سومین نشانه افرادی که گناه را سبک میشمارند اینست که؛ شخص خودش را مستحقّ آمرزش میبیند!

گناه کرده، معصیت کرده و بعد هم میگوید:
باید ببخشد دیگر …
او نبخشد.. چه کسی ببخشد!
ما را نبخشد… چه کسی را ببخشد!

خودش را مستحق آمرزش میبیند…

معلوم است که این آدم گناه را کوچک میشمارد…